Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezető

http://www.mapfre-asistencia.hu honlap tulajdonosa a Spanyolországban bejegyzett MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (székhely: Spanyolország, 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52.; a továbbiakban: MAPFRE ASISTENCIA
Adószám (C.I.F.): A-79194148
Cégnyilvántartási adatok: Madridi Cégbíróság, B9806 kiadás, Gazdasági társaság fejezet 3. szakasza, 95. ív, 89.760-2 lap, 1. bejegyzés

A MAPFRE ASISTENCIA ezúton tájékoztatja http://www.mapfre-asistencia.hu portál látogatóit és felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A MAPFRE ASISTENCIA elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

További vonatkozó jogszabályok
- Alaptörvény,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.),
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.),
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2. Fogalom meghatározások

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. Ha az adatokat nem az adatkezelő biztosító dolgozza fel, az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bízhat meg – az adatvédelmi előírások betartása mellett. Ezen szerződő partnerek aktuális listáját megtekintheti honlapunkon. A Biztosító a hivatkozott oldalon felsorolt szerződő partnerei részére adattovábbítást végez. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-127117/2017;
2.6. felhasználói adat: a honlap Felhasználójára vonatkozó, a honlap használata során önkéntesen megadott adat

3. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények

3.1. Adatbiztonság
3.1.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.
3.1.2. A MAPFRE ASISTENCIA (itt a továbbiakban: Adatkezelő) és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Info. tv-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
3.1.3. Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó csak az lehet, aki/amely rendelkezik azokkal tárgyi, technikai, személyi feltételekkel, amelyek szavatolják az Adatkezelő által feldolgozásra átadott személyes adatok biztonságát.
3.1.4. Az Adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi irányelvet ad ki, amelyet jogosult időről-időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. A honlap felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelv kerül közzétételre, de a Felhasználó erre irányuló kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.
3.1.5. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
3.1.6. Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó – többek között –

 • gondoskodik arról, hogy az általuk tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá;
 • gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;
 • az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;

3.1.7. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatokat megfelelő rendszerességgel mentjük és archiváljuk.
3.1.8. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.
3.1.9. A létrehozott fájlokat a spanyolországi  MAPFRE épületében, a 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52. cím alatt helyezzük el a MAPFRE ASISTENCIA felügyelete és kezelése alatt, amely során a MAPFRE ASISTENCIA köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok kezeléséről szóló 15/1999. december 13-ai rendelet és a további irányadó jogszabályok alapján az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3.2. A kezelt személyes adatok 
3.2.1. Az alábbi adatokat rögzítjük az Öntől kapott felhatalmazás alapján:

 • családi és utóneve, születési családi és utóneve;
 • születési hely;
 • születési idő;
 • anyja születési családi és utóneve;
 • elektronikus levelezési cím;
 • a fentiektől eltérő adatokat is rögzíthetünk egyedi akciók / adatkezelések során, ez esetben azonban mindig a rögzített adatokhoz kérünk adatkezelési hozzájárulást.

3.3. Az adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttsége
3.3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
3.3.2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
3.3.3. A személyes adatok kezelésének célja:

 • a Felhasználó Adatkezelővel kötött valamely szerződésen alapuló szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítása;
 • az illetéktelenek személyes adatokhoz – különösen Felhasználói adatokhoz – való hozzáférésének megakadályozása.

3.4. Naplózás
A honlapon keresztül történő regisztráció, bejelentkezés, dokumentum-továbbítás kapcsán a személyes adatok automatikusan tárolásra (naplózásra) kerülnek a Felhasználó tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése érdekében:
Az Adatkezelő rendszerében a továbbított üzenetekről vezetett naplófájlokat úgy kell megőrizni, hogy azokhoz csak a küldő, illetve a címzett írásos megbízásából, valamint az erre törvényben feljogosított szervezeteknek kizárólag olvasási joggal lehessen hozzáférni. A naplófájlokat öt évig kell megőrizni. Folyamatban levő eljárás esetén, az eljárás bármely résztvevőjének kérésére a tárolást az ügy lezártáig meg kell hosszabbítani.
Az Adatkezelő felelős azokért a személyes adatokat tartalmazó fájlokért, amelyek a honlap látogatói (felhasználó) által megadott adatokból kerülnek létrehozásra.

4. A Felhasználót védő további garanciák:

4.1. Személyes adatok továbbítása
Személyes adatok – így különösen Felhasználói adatok – továbbítására kizárólag a Felhasználó hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
Direkt marketing adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119628/2017
Az anonimizált – természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható – adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra.


4.2. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználónak jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen a regisztráció során kezelt személyes adatai állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és székhelyéről.
4.2.1. A Felhasználó az alábbiakról jogosult tájékoztatást kérni:
Az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
4.2.2. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
4.3. Kezelt adatok, módosítása, helyesbítése, törlése, zárolása
Bármely regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult a http://www.mapfre-asistencia.hu honlapon keresztül megadott személyes adataihoz hozzáférni, azok kiigazítását vagy törlését kérni, továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni. Ezen igényt a felhasználó írásban jelezheti a MAPFRE ASISTENCIA Magyarországi Fióktelepe (1146 Budapest, Hermina út 17.) címére küldött levél útján, vagy elektronikusan az info.hu@mapfre.com címen.
Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

  • a személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha a személyes adat a valósának nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes az Adatkezelő rendelkezésére áll a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell,ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.4. Jogorvoslat, panaszkezelés
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha s személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználó írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelőnek a tiltakozásával összefüggésben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárt is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A Felhasználók élhetnek az Infotv-ben foglalt ún. tiltakozási jogukkal, továbbá jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) is fordulhatnak.
Az ügyfél az Infotv. hatálya alá nem tartozó esetben fogyasztóvédelmi beadvánnyal fordulhat a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB, www.mnb.hu).
Az ügyfél a személyes adatnak nem minősülő biztosítási titkainak védelmét biztosító rendelkezések alapján ugyancsak fordulhat az MNB-hez. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

5. Felhasználói jognyilatkozat
A Felhasználó kijelenti, hogy elmúlt 16 éves, és teljes mértékben felelős az általa tett nyilatkozatért, a honlaphoz való hozzáférésért, valamint annak az alábbi Felhasználási Feltételek szerinti használatáért:
A Felhasználó felhatalmazza a MAPFRE ASISTENCIA-t, hogy az alábbi célból automatikusan feldolgozza az formanyomtatványokon, e-maileken vagy egyéb elektronikus eszköz útján, önkéntesen megadott, valamint a rögzített telefonhívások, vagy a honlap látogatása során megszerzett személyes adatokat:

 • Személyre szabott felhasználói élmény biztosítása a Felhasználó részére a honlap használata során,
 • Tájékoztatás adása a felhasználó részére a MAPFRE Csoport egyes tagjainak termékeiről és szolgáltatásairól, függetlenül attól, hogy a Felhasználóval sor került-e bármilyen ügyletkötésre, továbbá a felhasználóval létrejött jogviszony megszűnése esetén,
 • Statisztikai adatgyűjtés, piaci tendenciák elemzése, felmérések lebonyolítása,
 • Visszaélés megakadályozása a kockázatkezelés valamint a kárrendezés során,
 • Kárrendezési mutatók elemzése,
 • Elektronikus hírlevelek küldése (azt követően, hogy arra a Feliratkozás menüpontban a Felhasználó regisztrált).

A fentieknek megfelelően a Felhasználó elfogadja, hogy az adatai továbbításra kerülhetnek (ideértve az automatikus továbbítást) a MAPFRE Csoport egyes tagjai, leányvállalatai vagy fióktelepei részére, továbbá MAPFRE Csoport egyes tagjaival szerződéses jogviszonyban álló és a fenti szolgáltatásokat biztosító egyéb magánszemélyek, illetve jogi személyek részére.
A hírlevélről való leiratkozási igényt, a Felhasználó a Feliratkozás menüpontban a „leiratkozás” linkre kattintva is jelezheti, vagy a MAPFRE ASISTENCIA Magyarországi Fióktelepe (1146 Budapest, Hermina út 17.) címére küldött levél útján.
A Felhasználó elismeri, hogy tájékoztatást kapott a fenti felhasználási feltételekről és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.


6. A honlap anonim látogatása
A MAPFRE ASISTENCIA anonim, azaz olyan információkat szerez a honlap látogatóiról, amelyek nem társíthatóak egy adott, azonosított felhasználóhoz sem. Ennek során az alábbi adatok kezelésre kerül sor:

 • Az internetelérést biztosító internetszolgáltató (ISP) megnevezése. Ennek megfelelően az azonosításra kizárólag a mapfre-asistencia.hu domain-en keresztül kerül sor. Ezen adat alapján statisztikai kimutatást készíthetünk azon országokról és szerverekről, amelyről az oldalunkat látogatók leggyakrabban érkeznek.
 • Az oldalunk elérésének napja, és időpontja. Ezen adat alapján kimutatást készíthetünk a legforgalmasabb időpontokról és intézkedhetünk az oldalunk elérése kapcsán felmerülő problémák elhárítása érdekében.
 • Az internetes oldal elérhetősége és a link, ahonnan, illetve amelyen keresztül a Felhasználó elérte az oldalunkat. Ezen adat alapján információt kaphatunk a szervereinkre irányító egyes gombok, illetve linkek hatékonyságáról, és amely alapján azokat továbbfejleszthetjük a jobb eredmények elérése érdekében.
 • Az egyes menüpontok napi látogatottsága. Ezen adat alapján információt kaphatunk arról, hogy a honlap mely részei vonzzák a legtöbb látogatót, és amely alapján azokat kibővíthetjük, fejleszthetjük egy jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

7. A biztosítási titok védelméről
A biztosítási törvény 135. §-a értelmében a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (a szerződő) kedvezményezett, és a károsult (továbbiakban ügyfél) személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő, a törvényben rögzített adatokat.
A biztosítási törvény szerint az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. A joggyakorláshoz szükséges mértékben az örökösök adatainak kezelésére, annak jogalapjára, céljára, időtartamára, az adatfeldolgozásra, és a további tényekre az ügyfelekre irányadó adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

8. Böngészés cookie-k felhasználásával
http://www.mapfre-asistencia.hu cookie-t, azaz olyan kis információs csomagot használ, amely a felhasználó számítógépén kerül létrehozásra, és amely lehetővé teszi számunkra annak megállapítását, hogy a Felhasználó milyen gyakran látogatja az oldalunkat, melyek a leglátogatottabb tartalmak és melyek a honlap korlátozott elérésű tartalmához való hozzáférést biztosító azonosító adatokat is tartalmazhatnak. Ezen túlmenően a MAPFRE ASISTENCIA vagy annak szolgáltatásait közvetítő és nevében eljáró harmadik személyek által küldött cookie-k, a MAPFRE ASISTENCIA szerint előre meghatározott kritériumok szerint reklámok megjelenítését is lehetővé tehetik.
A cookie-k kizárólag anonim felhasználókhoz kerülnek hozzárendelésre, személyes adatokhoz, vagy egyébként a felhasználó merevlemezén tárolt adatokhoz nincs hozzáférése.
A Felhasználó a saját böngészőjének vonatkozó menüpontjában letilthatja a cookie-k létrehozását.

9. Felelősség
A MAPFRE ASISTENCIA kizárja a felelősséget a MAPFRE Csoporton kívüli forrásból származó és a honlapon megjelenő minden információ, továbbá valamennyi nem általa készített tartalom vonatkozásában.
A honlapon elérhető linkek kizárólagos célja a felhasználók tájékoztatása arról, hogy az interneten egyéb forrásokból további releváns információk érhetőek el, amelyek – amennyiben az lehetséges – teljesebb körű információt biztosítanak a jelen honlapon feltűntetett tartalomhoz képest. A MAPFRE ASISTENCIA semmilyen esetben sem vonható felelősségre ezen linkeken elérhető információk megszerzésével kapcsolatban.

10. Szerzői jog
A MAPFRE Asistencia üdvözli, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély. ( A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)
Minden jog fenntartva. A szerzői jog jogosultjának írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a honlapon megjelenítésre kerülő bármely szöveg, kép, vagy egyéb más tartalom többszörözése, terjesztése, átalakítása, átdolgozása, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő részleges vagy teljes felhasználása, függetlenül attól, hogy arra ingyenesen vagy ellenérték fejében kerül sor.
A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.
A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlat vagy szerződési ajánlat elfogadásának.
A MAPFRE ASISTENCIA fenntartja a jogot, hogy döntése szerint a honlapot, illetve annak tartalmát ideiglenesen vagy végleges jelleggel, bármikor, előzetes értesítés nélkül és tetszőleges gyakorisággal módosítsa, átalakítsa, törölje vagy visszavonja. A Felhasználó felelőssége, hogy a honlapra tett hivatkozásait a mindenkori állapotnak megfelelően frissítse és az ennek elmaradásából eredő károk vonatkozásában a Felhasználó semmilyen térítésre nem jogosult.
Tilos a honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
Tilos a honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni.
A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

11. Biztonsági tanúsítvány
Honlapunk azon oldalai, amelyeken ügyfeleinktől bizalmas információt kérünk be, biztonságos oldalak. Az ilyen oldalakon a böngésző program alsó sorában megjelenő kis lakat jelzi, hogy a megadott adatokat illetéktelenek nem láthatják. Az ügyfél adatait itt 256 bites, kétkulcsos SSL-es eljárással titkosítjuk, ami az információbiztonság terén az egyik legjobb létező technika. Az SSL titkosítási eljárás egy privát és egy nyilvános kulccsal rendelkező aszimmetrikus kulcspár, amelynek sajátossága az, hogy a publikus kulccsal kódolt üzenet csak a privát kulccsal dekódolható. Ennek köszönhetően a webszerver és ügyfél közötti adatforgalmat más – illetéktelen kíváncsiskodó – nem láthatja.

Érdemes tudni!
Az e-mailben és nem kódolt csatornákon érkező üzenetekhez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet.